Pruebas de Acceso Universidad (PAU) Cataluña-2016 (6 Resultados)

a) Dibuixeu el triangle isòsceles equivalent al quadrilàter donat, de manera que tingui un vèrtex en el punt P i que el costat oposat a aquest vèrtex sigui para?lel al segment R i passi pel punt C. De...

a) Determineu gràficament una circumferència que passi pel punt P i sigui tangent a les rectes R i S. Deixeu constància del procés gràfic seguit i indiqueu, amb precisió, els punts de tangència. b)Det...

Dades: Projeccions horitzontal i vertical dels punts a-a?, b-b? i c-c?, vèrtexs d?un triangle. Projeccions horitzontal i vertical dels punts 1-1?, 2-2?, 3-3? i 4-4?, vèrtexs d?un quadrilàter. a)Dibuix...

Dades: Projeccions horitzontal i vertical dels punts a-a? i b-b?. a)Determineu les projeccions horitzontal i vertical d?un tetraedre de manera que una de les arestes sigui el segment ab-a?b? i que l?a...

Exercici: Interpreteu el sòlid polièdric representat en planta i alçat, i, situant el punt p-p? en la posició P del paper, dibuixeu l?axonometria amb la terna proposada (ortogonal isomètrica) a escala...

Exercici: Interpreteu el sòlid representat en planta i alçats, i, situant el punt p-p? en la posició P del paper, dibuixeu l?axonometria amb la terna proposada (dimètrica ortogonal normalitzada DIN 5)...


Buscar en Dibujo Técnico Online